Adam Hsu Kung Fu School
San Francisco/North Bay Branch
Traditional Northern Style Kung Fu

Chang Quan: Long Fist  (Islamic style)
Shen, Mo-Lim > Han, Ching Tang > Hsu, Chi (Adam Hsu)

Tang Lang Quan: Praying Mantis (Seven Star & Plum Blossum styles)
Wong, Tzu ching > Chang, Te Kwei > Hsu, Chi (Adam Hsu)

Tang Lang Quan: Praying Mantis (Eight Step style)
Kiang, Hua Lon > Fang, Huan Yi > Wei, Xiao Tang > Hsu, Chi (Adam Hsu)

Tang Lang Quan: Praying Mantis (Six Harmony style)
Wei, Shan > Lin, Sheh Chung > Ting, Tzu Cheng > Chang, Xiang Xan > Hsu, Chi (Adam Hsu)

Tai Ji Quan: Grand Ultimate (Chen style)
Chen, Chang Xin > Chen, Keng Yun > Chen Yen Xi > Tu, Yu Chi > Hsu, Chi (Adam Hsu)

Ba Gua Zhang: Eight Trigram (Yin style)
Tung, Hai Chuan > Yin, Fu > Kung, Po Tien > Liu, Yun Chiao > Hsu, Chi (Adam Hsu)

Mi Zhong Quan: Lost Track (Original style)
Chang, Yao Ting > Liu, Yun Chiao > Hsu, Chi (Adam Hsu)

Ba Ji Quan: Eight Infinite (Original style)
Chen, Ming Chi > Chin, Tien Sheng > Li, Xu Wen > Liu, Yun Chiao > Hsu, Chi (Adam Hsu)

Pi Gua Zhang: Splitting Deflecting StyleOriginal style
Chang, Ke Ming > Huang, Szu Hai > Li, Xu Wen > Liu, Yun Chiao > Hsu, Chi (Adam Hsu)

 


Sifu Hsu's training DVDs provide step-by-step instruction, including basics,  forms, breathing and chi exercises, and usage.